Doprava pohonných hmot

V důsledku zvyšování poptávky po přepravách pohonných hmot byla v roce 2015 založena sesterská firma OLVAN TRANS s.r.o. . Jejím úkolem je  uspokojování potřeb zákazníků včasnými a spolehlivými dodávkami PHM. Firma disponuje kvalitním, moderním vozovým parkem a především spolehlivým, vyškoleným lidským zázemím.

OLVAN TRANS s.r.o.
Lipí 90
547 01 Náchod
IČ : 04062001
DIČ :CZ04062001
e-mail: olvan@olvnannachod.cz
www.olvantrans.cz

Dispečink
Tel: 724 825 212
e-mail : kourim@olvannachod.cz
e-mail mobilní : zde.koura@gmail.com

Vozový park

VOLVO FH + Schwarzmuller
2AD 9170 + 2AP 0596
Komory: 7500/6000/3500/5400/5600/7000

DAF XF106 + Schwarzmuller
5E6 2751 / 3A3 3479
Komory: 7000/6500/4500/3000/6500/7500

Scania R114
4H8 2625
Komory : 5300/4700/4300/4700

MAN LE18.220
2H3 5375
Komory: 4300/4700/4500

AVIA A75
NAK 6315
Komora : 4500

Vzhledem ke složitostem dopravy nebezpečných věcí, přinášíme některé povinnosti, které přináší přeprava ADR.

ZDROJ: Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění jeho novelizacím, ADR 2017, M KONZULT s.r.o., Ing. Jiří Miletín a Ing. Pavel Konečný

ODESÍLATE je povinen podle Dohody ADR zejména:

 • Zatřídit, zabalit a označit nebezpečné věci
 • Dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, pokud ji provádí
 • Nepředat k přepravě nebezpečné věci, jejich přeprava není dovolena
 • Uvést správné a úplně údaje v přepravním dokladu
 • Přezkoumat před nakládkou průvodní doklady a provést vizuální kontrolu, zda vozidlo a jeho zařízení splňují předepsaná ustanovení
 • Označit kontejnery
 • Zabezpečit předepsané školení ostatních osob, podílejících se na přepravě
 • Ustanovit osobu bezpečnostního poradce

DOPRAVCE: je povinen zejména:

 • Použít pouze vozidla, která jsou k tomu způsobilá
 • Zabezpečit, aby přepravu prováděli pouze řidiči, kteří jsou k tomu vyškolení
 • Zabezpečit, aby řidič měl povinnou výbavu, včetně oranžových tabulek, případně bezpečnostních značek
 • Zajistit, aby řidič :
  1. Měl během přepravy s sebou a na požádání předložil oprávněným osobám ke kontrole průvodní doklady, funkční hasící přístroje, povinnou výbavu vozidla
  2. Nepřevzal k přepravě a nepřepravoval kus, jehož obal je poškozen nebo byl netěsný
  3. Provedl v případě nehody nebo mimořádné události opatření uvedená v písemných pokynech pro řidiče
  4. Dodržel předpisy týkající se nakládky, vykládky a manipulace, pokud ji sám provádí, včetně zákazu společné nakládky, provozu vozidla a dozoru nad vozidly
 • Ustanovit osobu bezpečnostního poradce
 • Zajistit, aby bylo vozidlo vybaveno písemnými pokyny pro případ nehody nebo mimořádné události

PŘÍJEMCE má za povinnost:

 • Nezdržovat bez pádných důvodů převzetí věci (i PHM)
 • Ověřit po vykládce, že požadavky ADR, které se ho týkají, jsou splněny
 • Provést v případech, pokud je to předepsáno ADR, čištění a dekontaminaci vozidel a kontejnerů
 • Zajistit, aby z kontejneru poté, co byl plně vyložen, vyčištěn a dekontaminován, byla odstraněna označení nebezpečnosti
 • Ustanovit osobu bezpečnostního poradce

NAKLÁDCE (pokud je jiný než odesílatel) má za povinnost:

 • Předat k přepravě jen věci, jejichž přeprava je povolena
 • Zkontrolovat zdali obaly předávané k přepravě nejsou poškozeny
 • Dodržet požadavky na nakládku a manipulaci
 • Dodržet požadavky na společnou nakládku i s ohledem na přepravu potravin, poživatin či krmiv
 • Ustanovit osobu bezpečnostního poradce
 • Splnit povinnosti při nakládce kontejnerů ohledně správného značení

VYKLÁDCE (pokud je jiný než příjemce) je povinen:

 • Přesvědčit se, že vykládá správné nebezpečné věci
 • Přesvědčit se, že obaly, cisterna nebo vozidlo nejsou poškozeny
 • Po vykládce odstranit všechny nebezpečné zbytky, které ulpěly na vnější straně cisterny enbo vozidla a zajisti uzavření ventilů
 • Zajistit, aby kontejnery po jejich úplném vyložení nebyly označeny dle ADR
 • Ustanovit osobu bezpečnostního poradce

Popis nejčastěji přepravovaný látek:

UN1202 Nafta motorová, 3, III, (D/E), ohrožující životní prostředí, Zvláštní ustanovení 640L.
ČSN EN 590 pro Motorovou naftu – včetně max. obsahu síry do10mg/kg. Obsah MEŘO/FAME ČSN EN 14 214 je 0-7% objemu.

UN1203 Benzín, 3, II, (D/E), ohrožující životní prostředí
ČSN EN 228 pro bezolovnaté benziny, biosložka Ethanol ČSN EN15376.

UN1202 Olej topný, lehký, 3, III, (D/E), ohrožující životní prostředí, Zvláštní ustanovení 640M
ČSN EN 590 pro Motorovou naftu – TOEL.